Skip to content

INFORMIRANJ EIN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

ROTO PAVLINJEK D.O.O. – OBVEŠČANJE JAVNOSTI – SONČNE ELEKTRARNE

Kratek opis operacije:

Investitor ROTO-PAVLINJEK d.o.o., namerava v sklopu projekta: »MSE ROTO 1« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (486,0 kWp). Gradnja sončne elektrarne MSE ROTO 1 je predvidena na strehi na strehi obstoječega objekta, na lokaciji Gorička 150, Černelavci, Murska Sobota.

Višina upravičenih stroškov znaša: 371.916,78 EUR. Predvidena višina sofinanciranja: 74.383,35 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.«  Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si ).

 

Naziv operacije: »»Reševalni čoln z električnim izvenkrmnim motorjem in z uporabo novega troslojnega polietilen kompozita z reciklatom«

Opis operacije:

V okviru prijave na javni razpis ˝Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2˝ v podjetju Roto Slovenija s projektom Reševalno-delovni čoln z električnim izvenkrmnim motorjem in z uporabo novega materiala troslojnega polietilenskega kompozita z reciklatom, ki se vodi pod akronimom poly3reciklat razvijamo nov proizvod »Reševalni čoln z električnim izvenkrmnim motorjem in z uporabo novega troslojnega polietilen kompozita z reciklatom«. Za sofinanciranje prijavljenega projekta v skladu z oddano vlogo so se odobrila nepovratna sredstva v višini največ 299.983,40 €, pri čemer se projekt izvaja od 9.7.2020 do 8.7.2022.

Več o evropski kohezijski politiki lahko najdete na spletni strani www.eu-skladi.si 

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov razviti nov proizvod, obenem pa v okviru projekta poly3reciklat zasledujemo naslednje cilje, in sicer:

 1. Razvoj strukture troslojnega polietilena kompozita z reciklatom, ki bo zagotavljala homogeno spojitev polietilena, pene in reciklata in bo hkrati zagotavljala:
  • Spominski efekt – inteligentni material, ki bo neobčutljiv na udarce
  • UV zaščito in zaščito proti vremenskim vplivom
  • Enostavno vzdrževanje čolna
 2. Razvoj nove konstrukcije reševalnega čolna z električnim izvenkrmnim motorjem, ki bo zagotavljala:
  • Da bo čoln kljub veliko dodatne reševalne opreme funkcionalen.
  • Ustrezno plovnost čolna, kljub težki reševalni opremi.
  • Enostaven vstop in izstop iz reševalnega čolna.
  • Ustrezno težišče čolna, ne glede na to koliko oseb se nahaja na reševalnem čolnu (pomembno pri izvedbi reševalnih akcij z več ponesrečenci).
 3. Zagotoviti dovolj veliko avtonomijo baterije električnega izvenkrmnega motorja.
 4. Razvoj nove opreme za reševanje, ki se bo namestila na čoln. 
 5. Razvoj  novega proizvodnega procesa, ki bo omogočala učinkovito in hitro proizvodnjo novega proizvoda iz reciklata.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

Evropska_unija Republika Slovenije

Naziv operacije: »Odpadki kot vir sekundarnih surovin – POLY KROŽNOST«

Opis operacije:

Namen projekta POLY KROŽNOST je razviti inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Fokusirali se bomo na odpadno embalažo naravnega izvora iz celuloze/ lignoceluloze in sintetično/plastično embalažo (PET, PA, PP, PE, XPE itd.). Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne plastične/naravne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov. Rezultat projekta se bo odražal v visoko kvalitetnih sekundarnih surovinah za uporabo v novih izdelkih, namenjenih domačemu in globalnemu trgu. Operacija se je začela 1.9.2019 in bo trajala predvidoma do 31.5.2022. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 2.800.486,22 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).

 

 

 

 

 

SEJEM SPOGA+GAFA 2018, 02.09-04.09.2018 – Köln, Hala 10.1, Stand F058

 

V okviru prijave na javnem razpisu »SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH SEJEMSKIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH 2018« in operacije SEJEM SPOGA+GAFA 2018 smo s podjetjem Roto Slovenija d.o.o. od 02.-04.09.2018 udeležili sejma, ki se je odvijal v Nemčiji, v Kölnu.

Namen operacije je bil  uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Z nastopom na predmetnem mednarodnem sejmu smo v okviru podjetja Roto Slovenija zasledovali  naslednje cilje: predstaviti podjetje širši javnosti, predstaviti izdelke iz programa Garden, pridobiti nove poslovne partnerje in preko dosege zapisanih ciljev globalno prispevati k povečanju konkurenčnosti podjetja na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

 

 

Informiranje in obveščanje v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018

 

Podjetje Roto d.o.o. v okviru zgoraj navedenega javnega razpisa sodeluje z operacijo ˝Optimizacija procesa logistike in skladiščenja družbe Roto d.o.o.˝. V okviru operacije bomo s pomočjo zunanjega svetovalca opravljali svetovanje v zvezi s procesnimi izboljšavami procesa logistike in skladiščenja. Namen tega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav v proizvodnji ter spodbujanje prehoda v digitalizacijo procesov.

V okviru operacije smo si zadali naslednje cilje: analizirati obstoječe stanje v podjetju, pripraviti idejno študijo optimizacije in informatizacije logističnih procesov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

 

 

Informiranje in obveščanje v okviru

Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018

 

Podjetje Roto Eco d.o.o. v okviru zgoraj navedenega javnega razpisa sodeluje z operacijo ˝Optimizacija proizvodnega procesa družbe Roto Eco d.o.o.˝. V okviru operacije bomo s pomočjo zunanjega svetovalca opravili svetovanje v zvezi s procesnimi izboljšavami proizvodnega procesa. Namen tega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav v proizvodnji ter spodbujanje prehoda v digitalizacijo procesov.

V okviru operacije smo si zadali naslednje cilje: analizirati obstoječe proizvodne procese v podjetju, pridobiti predloge izboljšav obstoječega proizvodnega procesa in s svetovalcem uskladiti predlagane procesne izboljšave.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

 

 

 

˝Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018˝

ROTO GROUP na SEJMU IFAT

 

Podjetje ROTO Group d.o.o., se je udeležilo sejma IFAT, ki je pod okriljem organizatorja Messe München potekal od 14.05.2018-18.05.2018 v Münchnu.

Za izvedbo projekta so bila  v okviru Javnega razpisa ˝Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018˝. odobrena sredstva v višini 9.811,86 EUR.

Namen udeležbe na sejmu IFAT je bil, predstaviti širši javnosti podjetje in izdelke iz programa voda, kot so rezervoarji za vodo, čistilne naprave, greznice, lovilci olj, lovilci maščob, črpališča in jaški.

 

Podjetje ROTO Group d.o.o. je z udeležbo na sejmu IFAT:

-povečalo prepoznavnost podjetja samega kot tudi izdelkov,

-pridobilo nove potencialne kupce in s tem posledično vstopilo na tuje trge,

-utrdilo oziroma razširilo poslovanje z že obstoječimi poslovnimi partnerji s tujih držav, predstavilo nove izdelke in rešitve obstoječim in novim kupcem ter pripravilo letne plane,

-pridobilo nove dobavitelje,

-analiziralo konkurenco na trgu in konkurenčne izdelke.

 

Namen udeležbe na sejmu IFAT je tako bil preko doseganja zgoraj navedenih ciljev povečanje mednarodne konkurenčnosti podjetja ROTO Group d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

 

 

 

Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

 

V okviru prijave na javnem razpisu vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 smo v podjetju Roto Slovenija  okviru operacije ˝100% samooskrba in recikliranje vode v pametnih domovih˝ - ˝100% smart˝vzpostavili  spletno stran, spletno trgovino in pripravili produktno prodajne videe.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov v zvezi z vzpostavitvijo spletne strani, spletne trgovine in priprave produktno-prodajnih videov povečati možnosti predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Več o evropski kohezijski politiki lahko najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.